Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu pipesandpints.com od 11. 6. 2018.

Prodávající:

Operačka s.r.o.
Kališnická 970/4
130 00 Praha 3
IČ: 05602297
 
1. Definice a výklad pojmů

 • Kupující – spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále jen „Kupující – spotřebitel“ nebo „Kupující“.)

 • Kupujícím – podnikatel - je osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (Dále jen „Kupující – podnikatel“.)

 • Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „OP“ nebo „Obchodní podmínky“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

 • Kupní smlouva - Kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.

 • Internetový obchod - on-line obchod provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za použití komunikace na dálku. Internetový obchod je provozován na internetové adrese www.lilvil.cz

 • Zboží – věci prodávané prostřednictvím internetového obchodu.

2. Objednávka

Nabídka zboží představuje vybrané zboží nabízené v Internetovém obchodě. Nabídka zboží je informativního charakteru a nepovažuje se za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Vytvořením objednávky Kupujícím se rozumí výběr zboží, specifikace požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby. Tato objednávka se považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Prodávající se zavazuje přijmout návrh Kupní smlouvy, pokud tento není v rozporu s Obchodními podmínkami. Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího je uzavřena Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím. Potvrzení objednávky je realizováno Prodávajícím na e-mailovou adresu udanou Kupujícím.

Náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory apod.) hradí Kupující.

Prodávající si vyhrazuje právo ověřit platnost objednávky a kontaktovat Kupujícího prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v objednávce. V případě, že se tímto způsobem Prodávajícímu nepodaří s Kupujícím objednávku potvrdit, má Prodávající nárok na zrušení objednávky bez náhrady.

Nabídka zboží je platná po celou dobu jeho nabízení v Internetovém obchodě (viz. §53 odstavec 4 písmeno i) občanského zákoníku).

Ceny zboží uvedené v Internetovém obchodě jsou ceny konečné, včetně příslušné sazby DPH.

3. Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Storno objednávky po jejím závazném potvrzení je možné jen na základě vzájemné dohody.

4. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření Kupní smlouvy

Prodávající je povinen po uzavření Kupní smlouvy dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a Kupní cenu uhradit.
V případě porušení podmínek Kupní smlouvy a Obchodních podmínek ze strany Kupujícího si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy. Povinností Kupujícího je uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme. (Výše nákladů je uvedena v článku Prodej zboží a platba.)

5. Odstoupení od Kupní smlouvy spotřebitelem

Kupující-spotřebitel má v souladu s § 1829 a občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující-spotřebitel kontaktuje Prodávajícího a informuje ho o záměru odstoupit od Kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Kupující-spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění zašle na adresu Prodávajícího zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu. Vrácení zboží Prodávajícímu realizuje Kupující na vlastní náklady.

V případě, že vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či znehodnocené, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na úhradu nákladů nutných k uvedení zboží do původního stavu. Vzniklý nárok na úhradu nákladů je Prodávající oprávněn si jednostranně započíst vůči ceně vráceného zboží Kupujícím. Prodávající vrací v takovém případě Kupujícímu pouze sníženou částku. O snížení částky je Prodávající povinen Kupujícího informovat.

Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou částku (případně sníženou o náklady vzniklé s uvedením vráceného zboží do původního stavu) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od data odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než je vrácené zboží doručeno Prodávajícímu nebo než Kupující prokáže, že zboží v souladu s výše uvedenými podmínkami odeslal na určenou adresu. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky způsobem, na kterém se obě strany shodly, obvykle převodem na bankovní účet Kupujícího.

Prodávající nepřijímá zásilku v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy formou dobírky.

Vrácené zboží zasílá Kupující na adresu Prodávajícího.

6. Odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícím

Prodávající má právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit v případech, kdy se stane plnění z jakéhokoliv důvodu nemožným.

V případě, že Prodávající odstoupí od Kupní smlouvy, je povinen o tomto kroku Kupujícího bezodkladně informovat a vrátit Kupujícímu veškeré zaplacené peněžní prostředky, které již Kupující uhradil.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy také u objednávky ze strany Kupujícího, který u dříve uzavřené Kupní smlouvy porušil své povinnosti podstatným způsobem. Toto porušení se pro účely odstoupení od smlouvy považuje za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Dodací podmínky

Požadovaný způsob dopravy určuje Kupující v Objednávce. Případná rizika spojená s tímto způsobem dopravy nese Kupující.

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou v případě dostupnosti produktu skladem a dle provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky.

Místem dodávky zboží je adresa Kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, resp. příslušná pobočka Ćeské pošty dle adresy uvedené Prodávajícím případně pobočka či depo kurýrní služby. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající.

Rozvoz zboží je zajištěn po celé České republice.

Změny dodacích podmínek zboží i změny cen dopravy zboží jsou vyhrazeny.

8. Prodej zboží a platba

Požadovaný způsob platby určuje Kupující v Objednávce.

V případě, že si Kupující zboží nevyzvedl ve lhůtě určené přepravcem a žádá o opětovné zaslání zboží, účtuje Prodávající cenu přepravy ve výši vzniklých nákladů. Tato cena je účtována Kupujícímu také v případě odeslání zboží zákazníkovi, který požádal o opakovanou změnu či výměnu zboží.

Zboží je ve vlastnictví Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazením Kupní ceny se rozumí den, kdy byla celková částka k úhradě připsána na účet Prodávajícího a to dle podmínek specifikovaných v potvrzení objednávky.

Změny podmínek platby za zboží i změny cen za platbu za zboží jsou vyhrazeny.

9. Odpovědnost z vadného plnění a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění byla zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy tj. ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se toto hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se u zboží vyskytne v zákonem stanovené době od převzetí. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Kupní smlouvy a to nejlépe dokladem o nákupu – fakturou. Kupující má povinnost specifikovat Prodávajícímu vadu, kvůli které zboží reklamuje.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

V případě, že reklamaci Prodávající neodmítne, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace. To bude obsahovat identifikaci Prodávajícího a Kupujícího, předmět reklamace dle Kupujícího, požadovaný způsob vyřízení reklamace, datum a místo přijetí reklamace, lhůtu, ve které bude přibližně reklamace vyřízena a podpis pracovníka Prodávajícího. 
V případě uznání reklamace za oprávněnou má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
O vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícího informovat způsobem, který sám použil nebo požadoval při uplatnění práva z vady.

Reklamované zboží zašle Prodávající na adresu Kupujícího prostřednictvím České pošty, a.s. O tomto kroku je povinen Kupujícího předem informovat. Kupující je povinen si reklamované zboží vyzvednout v určené lhůtě. V případě nevyzvednutí zboží ze strany Kupujícího, kterému nebránily zvlášť závažné okolnosti, se reklamované zboží považuje za doručené. Případné náklady spojené s nevyzvednutím zboží ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn si účtovat na účet Kupujícího.

10. Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Operačka s.r.o. se sídlem v Praze. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  Operačka s.r.o.
  Kališnická 970/4
  130 00 Praha 3
  tel: 603 393 111

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • 2. Účelem zpracování osobních údajů je: 
  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 • 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Fineeshop) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 • 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu.
Obchodní vztahy se řídí platným právním řádem České republiky. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice Internetového obchodu, si Prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tato změna a její účinnost bude vhodným způsobem zveřejněna v Internetovém obchodu.