Reklamační řád

A) Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 občanského zákoníku). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro spotřebitele 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jeho životnosti či opotřebení v důsledku používání.

Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky právo: – jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy – jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy – jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy – jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

B) Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

C) Vyřízení reklamace

Splňuje-li předmět reklamace podmínky, uvedené v částech A) a B), kontaktuje zákazník prodávajícího na emailovou adresu info(zavináč)pipesandpints.com a vyžádá si reklamační formulář. V emailu musí být uvedeno číslo objednávky, jméno kupujícího, odůvodnění nárok reklamace, fotodokumentace prokazující vadu či poškození (pokud lze obrazově zachytit). Reklamované zboží bude zpět zasláno prodávajícímu na smluvenou adresu Zásilkovny. O dalším vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat emailem nebo telefonicky na kontaktní údaje uvedené při nákupu.

D) Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

Dle § 53, odst.7 občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů od doručení zboží (převzetí plnění). Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a které je spotřebitel povinen zaslat zpět prodávajícímu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí nést známky opotřebení nebo poškození a musí být kompletní. Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku a doporučujeme Vám ho pojistit. Vrácení finančních prostředků provedeme dohodnutým způsobem. Prodávající (dodavatel) má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží (zboží je poškozené, nekompletní atd.) je takové odstoupení od smlouvy účinné, ale prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci jako náhradu vzniklého snížení hodnoty věci. Vztahuje se na smlouvu uzavřenou pomocí prostředků komunikace na dálku. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v těchto případech (ust. § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění): a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání)

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 20. května 2019.
Změny Reklamačního řádu vyhrazeny.